Elektronik sağlık kayıt sistemlerinde güvenlik

Bilgisayar korsanları, ABD’de Community Health Systems ateş duvarını (firewall) aşmak için bir kötü yazılım (malware) kullandılar ve 4.5 milyon civarında kaydı çaldılar (ayrıntı için tıklayınız). Bu tip ihlaller, pazarda halihazırda çok sayıda kötü uygulama mevcut olduğundan, genellikle kullanıcı hatasına bağlı olarak gelişiyor.

Sağlık bilişimi açısından, sağlık bir hak mı yoksa sorumluluk mu?

Günümüzde doktor-hasta iletişimini yada uzaktan tıbbi bakım yönetimini sağlayan çok fazla sayıda mobil sağlık platformu geliştirilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Bu araçlar hastaların hekim önerilerine ne denli uyduklarının yada uymadıklarının takibini de sağlamaktadır. Bu durum hasta-hekim yada hasta-sigorta şirketi ilişkilerinde köklü değişikliklere zemin hazırlamaktadır. 

Sağlıkta büyük verinin kullanımı

Sağlıkta büyük verinin kullanımı

Sağlık bilgi sistemlerine dayalı sağlıkta dönüşüm programları, sağlık bakım hizmetlerinde üretilen verilerin çeşitli bilgi sistem ortamlarında depolanması ve raporlanmasını mümkün kılmıştır. Elektronik sağlık kayıt sistemleri, biriktirilen hasta verilerinin miktarında belirgin artışa yol açmıştır. Buna laboratuvar ve tıbbi görüntüleme verilerini de ilave edebiliriz.

Sağlık verilerinin kimliksizleştirilmesi: Mahremiyet- kullanım dengesi

Sağlık verilerinin analizi çok yararlı sonuçlar sağlayabilir. Ancak bu noktada hasta verilerinin mahremiyetin korunması maksadıyla kimliksizleştirilmesi gerekir. Veri kimliksizleştirilmesinde “güvenli liman” yöntemi ve istatistikçi yöntemi gibi farklı yollar izlenebilir. Her yönteme yönelik destek ve eleştiriler bulunmaktadır.  

Görüntü arşivleme ve iletişim sistemlerinin (PACS) gelişimi

Görüntü arşivleme ve iletişim sistemlerinin (PACS) gelişimi

Sağlık sistemlerinde yeni ödeme modelleri, hizmet sağlayıcıları maliyet etkin çözümler aramaya itmektedir. Bu durum radyologlar açısından klinisyenlerle iletişimin artırılarak gereksiz tetkik istemlerinin azaltmasına karşılık gelmektedir. Bu noktada görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri (picture archiving and communication systems, PACS) kritik önem taşımaktadır.