Sağlıkta büyük verinin kullanımı

Sağlık bilgi sistemlerine dayalı sağlıkta dönüşüm programları, sağlık bakım hizmetlerinde üretilen verilerin çeşitli bilgi sistem ortamlarında depolanması ve raporlanmasını mümkün kılmıştır. Elektronik sağlık kayıt sistemleri, biriktirilen hasta verilerinin miktarında belirgin artışa yol açmıştır. Buna laboratuvar ve tıbbi görüntüleme verilerini de ilave edebiliriz.

Sosyal medyadaki verilerin kullanımı da hasta tatminini artırmak için katkı sağlayıcı olabilir. Hastaların mobil aygıtları ile toplanan veriler sosyal medya verilerinden daha katkı sağlayıcı olabilir. Bağlı mobil ve tıbbi aygıtların gelişimi ve İnternete bağlı nesnelere (Internet of Things, IoT) yönelik  artan ilgi sağlık verilerinin artışındaki eğilimi çok daha fazla artırmaktadır.

Tüm bu sistemlerden elde edilebilecek verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi hem ciddi bir fırsat hem de ciddi bir zorluktur.   Hasta ve sağlık hizmet sağlayıcılar bu verileri kullanarak çeşitli yararlar elde edebilir.

1. Hasta sonuçları: Tıbbi görüntüleme, elektronik sağlık kayıtları yada genetik veri gibi verilerin işlenmesi için IBM, Optum, SAS gibi firmaların ürettiği çeşitli veri analiz araçları bulunmaktadır. Bunlar kullanılarak risk altındaki hastalar tespit edilebilir veya hastanın durumuna ilişkin raporlamalar yapılabilir. Ayrıca hastane verilerinin toplum sağlığı araştırmalarında kullanılmasına yönelik araçlar da bulunmaktadır.

2. Hasta tatmini: Sosyal medyadan elde edilen verilerin takip ve analizi sağlık sisteminin düzeyi, sorunları ve hasta ihtiyaçlarını belirlemek için bir yaklaşım olabilir.

3. Kanıta dayalı klinik kararlar: Laboratuvar verileri, ilaç ve diğer bilgiler hasta bakımına ilişkin karar üretilmesinde katkı sağlayabilir.

4. Öngörü ve önlemeye yönelik yaklaşımlar: Mobil aygıtlar ve bağlı tıbbi aygıtlardan çok fazla veri üretilebilir ve bu veri hastaların durumunun takibinde yararlı olabilir. Bu sistemlerde toplanan veriler otomatik olarak ön işlemeye tabi tutulup tetikleyici mekanizmalarla hasta ve doktorlarına geri besleme yapılabilir.

Büyük veri platformlarının benimsenmesinde maliyet ve uzman personel birikimi önemli engellerdir. Günümüz pazarında büyük veri platformları geliştiren satıcıların sayısında belirgin artış bulunmaktadır. Bu durum maliyeti de zamanla azaltacaktır. Zaman içerisinde büyük verinin ve veriye dayalı yönetimin önemi anlaşıldıkça bunun işlenmesine yönelik eğilim de daha belirginleşecektir.

Kaynak: 

Reda Chouffani, How providers can harness big data in healthcare.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş