Mobil teknolojiler, karar destek ve klinik iş akışlarının evrimi

Mobil teknolojiler, karar destek ve klinik iş akışlarının evrimi

Sağlığın sessiz ortağı olarak da ifade edilen sağlık bilgi teknolojileri hastalar tarafından fark edilmese de sağlık sisteminin kritik önem taşıyan bir parçasıdır. Sağlık bilişiminin sürekli ve hızlı şekilde gelişen uzun bir geçmişi vardır ve bu alan pazara dönüşmeye devam etmektedir. Özellikle son yıllardaki teknolojik ilerlemeler, yıllarca sağlık bilgi sistemlerinde toplanan ve depolanan verinin klinik karar destek […]

ABD sağlık sistemi ve bilişim teknolojilerinin kullanımı [İnfografik]

ABD sağlık sistemi ve bilişim teknolojilerinin kullanımı [İnfografik]

ABD’de 1990’lı yıllardan bu yana sağlıkta bilişim teknolojilerinin gelişimi üzerine hazırlanan infografik, sağlıkta dönüşüm politikaları ve bilgi teknolojileri ilişkisi üzerine çarpıcı bilgiler sunuyor. İnfografikte 1990’lı yıllardan itibaren gelişim bilişim uyanışı ve sağlık reformu (1990-94), Y2K ve kablosuz (1995-99), HIPAA ve ulusa sesleniş  (2000-04), resesyon ve ARRA yasası (2005-09), Obamacare ve anlamlı kullanım (2010-2014) olarak beş başlıkta analiz edilmiş.

Hasta üretimi sağlık verileri

Hasta üretimi sağlık verileri (patient-generated health data, PGHD), hasta, aile üyeleri yada diğer bakıcıları tarafından hastadan alınan, kaydedilen yada toplanan sağlık problemlerine ilişkin verilerdir. PGHD tıbbi öykü, tedaviler, biyometrik veriler, belirtiler, bireysel tercihler gibi verileri içerebilir. PGHD, klinikte hizmet sağlayan birim ve personel tarafından üretilen sağlık verilerinden iki noktada farklıdır.

Çok boyutlu verilere dayalı maliyet modelleri

Her ne kadar sağlık bilgi sistemleri genelde sadece veri kayıt ve depolama sistemleri olarak kullanılsa da önemli olan elde edilen verilerden analitik yöntemlerle uygulanabilir ve eyleme yönelik bilgiler üretmek ve hayata geçirmektir. Bunun en çarpıcı örnekleri mali yönetim alanında öne çıkmaktadır. Hastaneler sağlık harcamalarının en büyük bileşeni tıbbi bakım maliyeti olduğundan çoğunlukla bu soruna odaklanmaktadır.

Yeni sağlık hizmetleri: Teknolojiden fazlası

Sağlığın bilgi sistemlerine dayalı dönüşümü, basit olarak yeni donanım ve sistemlerin alınması ve kullanılmasının ötesinde, teori ve uygulamaya yaptığı etkileri ile sağlık alanında organizasyon, kültür, ilişkiler, güç dengeleri, iş akış ve modelleri gibi pek çok alanda kökten değişikliklere yol açan bir süreçtir. Bu süreçte sağlık bilişim firmaları ve sağlık hizmet tüketicileri açısından göz önünde tutulması gereken […]

13 Eylül 2014 dünya sepsis günü ve bilişim

13 Eylül 2014 dünya sepsis günü ve bilişim

Zaman zaman “kan zehirlenmesi” olarak da ifade edilen sepsis, tüm vücuda yayılan bir enfeksiyon ajanının iltihabi reaksiyonlara neden olarak yaşamsal organların kan akışını sınırlaması sonucu çoğunlukla uzun süreli fiziksel yetersizlik veya ölümle sonuçlanan bir klinik tablodur. Sepsis hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en yaygın, buna karşılık en az tanınan hastalıklardan birisidir.

Hastalar telesağlık konsültasyonlarını kabul eder mi?

Mayo Clinic’den bir araştırma grubu ortalama 58 yaşındaki 263 hasta üzerinde telefonla gerçekleştirdikleri telefon anketi ile telesağlık hizmetleri ile konsültasyona yönelik algıyı ve gerekçelerini incelemişlerdir. İncelemeye katılan hastaların %84’ü bilgisayar yada akıllı aygıtlara, %75’i genişbant internet hizmetine erişebilmektedir. %38 kendi kendine rahat şekilde video araması yapabilmekte, %57’si sahip oldukları teknolojilerin buna yapabileceğine inanmaktadır. 

Kronik hastalık yönetiminde teletıp uygulamaları ve yararları

Kronik hastalık yönetiminde teletıp uygulamalarının pek çok kullanım alanı mevcuttur. Telemedicine and e-Health adlı dergide yayımlanan bir incelemede, üç kronik hastalıkta (konjestif kalp hastalığı, inme ve obstrüktif akciğer hastalığı) teletıp uygulamalarının yararları; maliyet, bakım kalitesi ve tıbbi bakıma erişim yönlerinden analiz edilmektedir.

Sağlık bilişimde fırsatlar

Sağlık bilişimde fırsatlar

Sağlık bilişimi dünyada çok hızlı büyüyen endüstrilerden birisidir. Bu alanda çalışanlar, sağlık bilişimi alanındaki gelişme ve yeniliklere bakarak yeni iş alanları ve iş fırsatlarının doğmasını beklemektedirler. Aşağıda, ABD’de sağlık bilişim alanının ne kadar hızlı şekilde büyüdüğünü gösteren bazı rakamları paylaşıyoruz.

Elektronik sağlık kayıtlarının hasta güvenliği ve bakım kalitesine etkisi

ABD’de Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC)’nin son raporuna göre elektronik hasta kayıtları, tıbbi bakım sırasında doğabilecek problemlere karşı hasta emniyetini iyileştirmede büyük katkı sağlamaktadır. ONC, ABD’de Department of Health and Human Services (HHS)’nin birimidir. Görevi, sağlık bilgi teknolojilerinin benimsenmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik ulusal ölçekte sağlık verisi paylaşımının özendirilmesi için sağlık sisteminin paydaşlarını […]