Görüntü arşivleme ve iletişim sistemlerinin (PACS) gelişimi

Görüntü arşivleme ve iletişim sistemlerinin (PACS) gelişimi

Sağlık sistemlerinde yeni ödeme modelleri, hizmet sağlayıcıları maliyet etkin çözümler aramaya itmektedir. Bu durum radyologlar açısından klinisyenlerle iletişimin artırılarak gereksiz tetkik istemlerinin azaltmasına karşılık gelmektedir. Bu noktada görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri (picture archiving and communication systems, PACS) kritik önem taşımaktadır.